Siepraw wybudowanie sieci kanalizacyjnej w gestii gminy
Dodane przez redakcja dnia Październik 07 2011 17:53:59
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) stanął na stanowisku


, że wybudowanie sieci kanalizacyjnej jest ustawowym obowiązkiem gminy, a zatem kosztów tego przedsięwzięcia samorządy nie powinny przerzucać na mieszkańców.
Rozszerzona zawartość newsa
Link że wybudowanie sieci kanalizacyjnej jest ustawowym obowiązkiem gminy, a zatem kosztów tego przedsięwzięcia samorządy nie powinny przerzucać na mieszkańców.
Image and video hosting by TinyPic
NSA badał sprawę dotycząca nielegalnie pobieranych opłat od mieszkańców za wybudowanie sieci kanalizacyjnej przez gminę Siepraw w woj. małopolskim (sygn. akt II OSK 673/11). Tamtejsza rada gminy podjęła uchwałę, aby każda osoba fizyczna i prawna z miejscowości, gdzie zaplanowano sieć kanalizacyjną, powinna wpłacić kwotę 1,5 tys. zł tytułem udziału w kosztach. Uchwałę zaskarżył prokurator, który radzie zarzucił, że żaden przepis nie upoważnia gmin do wprowadzenia powszechnej, obowiązkowej partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej.

Sprawa trafiła na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (WSA). Ów uznał, że skarga jest zasadna zwracając uwagę, że zgodnie z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej (na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie) ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązującego na obszarze działania tych organów. Natomiast w myśl art. 84 Konstytucji RP każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie.

Powyższa regulacja oznacza, że jednostronne nakładanie na obywateli jakichkolwiek obowiązków, w tym obowiązku zawierania umów zastępujących w istocie wydawanie aktów o nakładaniu opłat, nie jest dopuszczalne bez wyraźnego upoważnienia ustawowego.

W skardze kasacyjnej skierowanej do NSA, rada gminy podniosła zarzut niewłaściwego zastosowania prawa materialnego, polegającego na powołaniu w uzasadnieniu wyroku art. 94 i art. 84 Konstytucji RP, z czego WSA wywiódł zarzut sprzeczności uchwały z prawem.

Wyrok NSA z dnia 5 lipca 2011 r. w pełni podzielił stanowisko zaprezentowane w wyroku WSA. Orzekający w uzasadnieniu stwierdzili, że podjęcie uchwały będącej aktem prawa miejscowego bez wymaganego upoważnienia ustawowego stanowi istotne naruszenie prawa, co obligowało WSA do stwierdzenia jej nieważności.